Metaalrecycling: De Sleutel tot een Duurzame Toekomst

In een wereld waar grondstoffen steeds schaarser worden en de impact van klimaatverandering steeds duidelijker, is recycling een cruciale stap in de richting van duurzaamheid. Metaalrecycling speelt hierin een bijzonder belangrijke rol. In dit blog bespreken we wat metaalrecycling inhoudt, hoe het proces verloopt en wat de voordelen zijn voor zowel het milieu als de economie.

Wat is Metaalrecycling?

Metaalrecycling is het proces waarbij oude of ongewenste metalen worden verzameld, gesorteerd en opnieuw verwerkt tot nieuwe producten. Dit omvat een breed scala aan metalen zoals ijzer, staal, aluminium, koper, lood en zink. Deze metalen kunnen keer op keer worden gerecycled zonder verlies van kwaliteit, wat ze bijzonder waardevol maakt in de circulaire economie.

Het Proces van Metaalrecycling

Het recyclingproces voor metalen bestaat uit verschillende stappen:

 1. Inzameling: Oude metalen worden verzameld via huishoudens, bedrijven en sloopprojecten. Dit kan variëren van aluminium blikjes tot oude auto's en kapotte apparaten.

 2. Sortering: De ingezamelde metalen worden gesorteerd op type en kwaliteit. Magneten worden bijvoorbeeld gebruikt om ijzerhoudende (magnetische) metalen te scheiden van niet-ijzerhoudende metalen.

 3. Vermalen: De gesorteerde metalen worden in kleinere stukken gebroken om het smeltproces te vergemakkelijken.

 4. Smelten: De vermalen metalen worden in ovens gesmolten bij hoge temperaturen. Dit proces verschilt per metaalsoort, aangezien elk metaal zijn eigen smeltpunt heeft.

 5. Zuivering: Tijdens het smelten worden onzuiverheden verwijderd om de zuiverheid van het metaal te waarborgen. Dit kan door middel van elektrolyse of chemische processen.

 6. Gieten en Vormen: Het gesmolten metaal wordt in mallen gegoten of op andere manieren gevormd tot nieuwe producten of grondstoffen voor productie.

De Voordelen van Metaalrecycling

Metaalrecycling biedt een scala aan voordelen die zowel het milieu als de economie ten goede komen:

Milieubescherming

 1. Energiebesparing: Het recyclen van metalen kost veel minder energie dan het winnen van nieuwe metalen uit ertsen. Bijvoorbeeld, het recyclen van aluminium bespaart tot 95% van de energie die nodig is om nieuw aluminium te produceren.

 2. Vermindering van CO2-uitstoot: Door minder energie te verbruiken, vermindert metaalrecycling de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk. Dit helpt bij het bestrijden van klimaatverandering.

 3. Behoud van Natuurlijke Hulpbronnen: Door metalen te recyclen, verminderen we de noodzaak om nieuwe ertsen te delven, wat helpt om natuurlijke hulpbronnen te behouden en de vernietiging van landschappen en ecosystemen te voorkomen.

 4. Afvalreductie: Metaalrecycling vermindert de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat, wat bijdraagt aan een schonere en gezondere leefomgeving.

Economische Voordelen

 1. Kostenbesparing: Het produceren van metalen uit gerecyclede materialen is vaak goedkoper dan het winnen van nieuwe metalen, wat kan leiden tot lagere productiekosten en consumentenprijzen.

 2. Werkgelegenheid: De recyclingindustrie creëert banen in verschillende sectoren, van inzameling en sortering tot verwerking en productie.

 3. Duurzame Groei: Bedrijven die investeren in recycling dragen bij aan een duurzame economie en kunnen profiteren van belastingvoordelen en subsidies die gericht zijn op milieuvriendelijke praktijken.

Conclusie

Metaalrecycling is een essentieel onderdeel van een duurzame toekomst. Het biedt aanzienlijke milieuvoordelen door energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot, behoud van natuurlijke hulpbronnen en vermindering van afval. Daarnaast zijn de economische voordelen niet te onderschatten, met kostenbesparingen, werkgelegenheid en duurzame groei als belangrijke factoren. Door bewust te kiezen voor gerecyclede metalen kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzamere en groenere wereld. Laten we samen de waarde van metaalrecycling omarmen en een positieve impact maken op onze planeet.

Staalprijzen: malaise houdt aan

Voorlopig geen spectaculaire prijsontwikkelingen en dus ligt een prijsstabilisatie het meest voor de hand. Die verwachting spreekt de september-editie van het StaalJournaal uit.

 
Staalprijzen Staaljournaal

Normaal gesproken is september juist de maand waarin staalprijzen een opwaartse trend vertonen.

 

 

De ontwikkeling van de staalprijzen vertoont een grillig patroon. Als gevolg van de hogere rente lijkt de bereidheid tot investeren af te nemen, waardoor de behoefte aan grondstoffen, zoals staal, ook een dalende trend vertoont.

Inhaalslag automobielindustrie

“Daar waar gehoopt was dat, nu de vakanties voorbij zijn, de vraag weer zal toenemen, blijkt de realiteit anders te zijn”, aldus het StaalJournaal. “Weliswaar zien de productie- en verkoopcijfers van de automobielindustrie er nog mooi uit, maar daar moet wel bij gezegd worden, dat er ook een zekere inhaalslag gemaakt werd. Immers de toelevering van halfgeleiders is de laatste maanden fors verbeterd, waardoor de productie opgeschaald kon worden. Maar de gestegen rente maakt lenen duurder en dus werd het minder interessant een financiering voor de aanschaf van auto’s af te sluiten.”

Pessimisme over marktontwikkelingen

Daarbij komt nog dat een andere verstoring in de toeleveringsketen van de automobielindustrie is ontstaan doordat in Slovenië een producent van onderdelen grote schade heeft ondervonden als gevolg van overstromingen door forse regenval. Daarnaast blijken de bouw- en constructiesectoren eveneens tegenvallende ontwikkelingen te ervaren. Die signalen hebben ertoe geleid dat veel handelaren en service centers een afwachtende houding aangenomen hebben bij de aankoop van nieuw materiaal. Met andere woorden: er heerst best wel een wat onzeker zo niet pessimistisch gevoel over de marktontwikkelingen voor de rest van het jaar.

Duitse krimp

Dat wordt nog eens extra ondersteund door de verwachtingen voor de economische groei die de Europese Commissie onlangs voor de hele Eurozone gepubliceerd heeft. Voor Nederland ging de Commissie eerder dit jaar nog uit van een groei van 1,8%, maar dat werd nu neerwaarts bijgesteld naar slechts 0,5%. Ons land doet het daarmee toch beter dan Duitsland, want daarvoor gaat de Commissie zelfs uit van een daling met 0,4 procent.

Legere orderboeken staalmakers

Normaal gesproken is september juist de maand waarin staalprijzen een opwaartse trend vertonen. Fabrieken starten na de vakantieperiode hun productie weer op en bereiden zich ook voor op de onderhandelingen van de jaarcontracten met de autobranche en andere sectoren, waarmee lange termijn afspraken gemaakt worden. Zo kondigde een van de grotere staalproducenten eind vorige maand een prijsverhoging aan en hoopte daarmee op tijd in te spelen op een te verwachten oplevende vraag. Maar dat laatste gebeurde dus helaas niet. Als gevolg hiervan zagen de staalmakers hun orderboeken in plaats van voller juist leger worden, bleef de concurrentie op de markt sterk aanwezig en kon dus geen prijsverhoging gerealiseerd worden.

Dreiging importmateriaal

Buiten de niet al te beste situatie op de Europese markt is er ook nog de dreiging van veel en goedkoop importmateriaal, wat invloed heeft op het prijsniveau van de Europese markt. Grotere hoeveelheden zijn al in de Europese havens gearriveerd, maar nog niet ingeklaard, omdat de importquota’s voor het lopende kwartaal nagenoeg volgelopen zijn. De ingevaren en nog binnenkomende volumes worden na 1 oktober door de douane behandeld en komen dan vrij op de markt.

Aziatische markt

Omdat daarnaast de Chinese economie nog steeds geen tekenen van herstel vertoont is de Aziatische markt min of meer overspoeld met goedkoop staal uit China. Als gevolg daarvan overwegen regeringen van andere landen in deze regio maatregelen ter ondersteuning van de binnenlandse productie in te voeren. Gaat dat gebeuren dan zou het zomaar kunnen dat juist de staalproducenten uit dat continent met nog weer scherpere prijzen naar Europa komen.

Er zijn meer verontrustende signalen waar te nemen in Azië. Bijvoorbeeld zijn Japan en Korea actiever dan voorheen op de exportmarkten, wat op zijn minst lijkt te duiden op minder afzetmogelijkheden in hun eigen thuisland als ook beperktere export naar China. De staalprijzen in Vietnam vertonen sinds begin van het jaar een enorm scherpe daling. Het land is qua staalafzet erg afhankelijk van China. Vanwege de stagnerende economische ontwikkelingen daar heeft de Vietnamese overheid zelf ook initiatieven genomen om te proberen de nationale economie vooruit te helpen door grote publieke bouwprojecten, zoals wegen en bruggen, aan te kondigen. De effecten daarvan zullen echter pas merkbaar zijn in het komende jaar.

Geen goed nieuws

De gevolgen van de verminderde uitvoer naar China dit jaar hebben tot een dramatische daling van de Vietnamese staalproductie en dito consumptie geleid. Het land zoekt dus naar andere exportmogelijkheden en dan is Europa natuurlijk een interessante optie. De marktsituatie in geheel Azië overziend heeft waarschijnlijk als gevolg, dat de huidige druk van grote hoeveelheden importmateriaal op de Europese markt voorlopig niet zal afnemen en dat is geen goed nieuws voor de EU-staalproducenten. “Immers worden zij geconfronteerd met de combinatie van een achterblijvende vraag dus minder afzet, pessimistische economische vooruitzichten, kostenstijgingen wegens hoge(re) energie c.q. grondstofprijzen en prijsdruk vanwege goedkoop importmateriaal”, aldus het StaalJournaal.

Bron: Metaalnieuws

Productie industrie ruim 9 procent lager in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 9,2 procent lager dan in mei 2022, maakt het CBS bekend. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 9,2 procent lager dan in mei 2022. Van april op mei steeg de productie met 1,2 procent.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 9,2 procent lager dan in mei 2022. Van april op mei steeg de productie met 1,2 procent.

De meeste bedrijfsklassen van de industrie produceerden minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grote branches noteerde de chemische industrie de grootste productiedaling. De reparatie en installatie van machines had de grootste toename van de productie.

Productie stijgt in mei

Voor het bepalen van de korte termijn ontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van april op mei steeg de productie met 1,2 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.

Producenten industrie minder positief in juni

De producenten in de industrie waren in juni voor de derde maand op rij minder positief. Dat komt vooral doordat producenten minder positief waren over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse producenten is in juni ook verslechterd (Eurostat). De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in mei 2 procent hoger dan een jaar eerder (Destatis).

Bron: Metaalnieuws.nl

Afzetprijzen metaalproducten stijgen sneller dan het gemiddelde in de Nederlandse industrie

Uit cijfers van het CBS blijkt dat voor de negende maand op rij dat de afzetprijzen in de Nederlandse industrie minder sterk zijn gestegen. In de maand maart stegen de prijzen gemiddeld met 1,9 procent. Vergeleken met de maand februari was er sprake van een scherpe daling van de prijsstijgingen met 6,4 procent. Belangrijkste oorzaak van deze daling is de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In maart kostte een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 74 euro, dat is bijna 27 procent minder dan een jaar eerder. Deze scherpe prijsdaling had een groot effect op twee belangrijke, zwaarwegende bedrijfsklassen (aardolie en chemie) die daarmee voor de sterke daling van de gemiddelde afzetprijs van de industrie zorgden.

Afzetprijzen metaalproducten stijgen meer dan het gemiddelde

De daling van de olieprijs had een minder grote invloed op de prijsontwikkeling van metaalproducten. De prijzen in deze klasse stegen in de maand maart met 5,9 procent wat erop duidt dat ondernemers in de metaal nog steeds redelijk in staat om gestegen kosten door te berekenen. Wanneer we kijken naar de algehele prijsontwikkeling in de industrie dan zien we dat vergeleken met een maand eerder de prijzen een kleine stap terug hebben gedaan met een daling van 0,8 procent. De prijzen op de buitenlandse markt daalden met 1 procent, de prijzen op de binnenlandse markt met 0,5 procent.

Bron: metaalkrant.nl

Omzet industrie in vierde kwartaal 13 procent hoger

In het vierde kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 12,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere prijzen.

Per saldo 4 procent van de ondernemers verwacht dat de omzet zal toenemen in het eerste kwartaal van 2023.

Per saldo 4 procent van de ondernemers verwacht dat de omzet zal toenemen in het eerste kwartaal van 2023.

Industriële producenten verwachten in het eerste kwartaal van 2023 een hogere omzet te behalen. De omzetverwachtingen zijn minder positief dan in het voorgaande kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren in het vierde kwartaal van 2022 respectievelijk 14,5 en 11,8 procent hoger dan een jaar eerder. De binnenlandse en buitenlandse afzetprijzen waren 16,0 en 18,6 procent hoger.

Meer faillissementen

Het aantal faillissementen was 65 procent hoger dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2022 werden in de industrie 61 faillissementen uitgesproken; in hetzelfde kwartaal van 2021 waren dit er 37.

Metaalindustrie

De meeste branches in de industrie hadden een jaar-op-jaar-omzetstijging van meer dan 10 procent. In de metaalindustrie steeg de omzet minder hard met 3,2 procent. Alleen in de textiel-, kleding- en leerindustrie daalde de omzet licht. De omzetontwikkeling was met een stijging van 18,8 procent het hoogst voor de voedings- en genotmiddelenindustrie; de afzetprijzen voor deze branche waren 19,6 procent hoger.

De omzet van raffinaderijen en chemie steeg met 11 procent. Op brancheniveau steeg de omzet in de aardolie-industrie het hardst, namelijk met 33,3 procent. De afzetprijzen voor de aardolie-industrie waren 39,5 procent hoger dan een jaar eerder. Bij raffinaderijen en chemie zijn grote verschillen op brancheniveau. De omzet van de aardolie-industrie steeg sterk, terwijl de chemische industrie en de rubber- en kunststofindustrie stagneerden.

In de metaalindustrie valt de basismetaalindustrie op, hier daalde de omzet jaar-op-jaar met 6,6 procent. De afzetprijzen stegen wel, met 14,8 procent.

De afzetprijzen stegen in de industrie het hardst in de aardolie-industrie, gevolgd door de voedingsindustrie met 21,0 procent. De tabaksindustrie is de enige industriebranche waar de afzetprijzen stagneerden.

Omzetverwachting voor eerste kwartaal lager

Per saldo 4 procent van de ondernemers verwacht dat de omzet zal toenemen in het eerste kwartaal van 2023. Hiermee zijn ondernemers minder positief gestemd over de omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen dit saldo 9 procent was. Per saldo 46 procent van de ondernemers in de industrie verwacht dat de verkoopprijzen de komende drie maanden zullen stijgen.
Per saldo 13 procent van de ondernemers verwacht meer personeel aan te nemen in het eerste kwartaal. Dit saldo is lager dan dezelfde periode een jaar eerder (22 procent).

Bron: Metaalnieuws.nl

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren. Pas uw cookievoorkeuren aan
Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren. Pas uw cookievoorkeuren aan